Rychlý kontakt
Kontaktní formulář
Jméno :
* E-mail :
* Dotaz :
* Údaje označené hvězdičkou je nutné vyplnit..

Všeobecné podmínky účasti jazykových kurzů

Všeobecné podmínky účasti jazykových kurzů pro veřejnost a individuální a skupinové jazykové výuky.

1.

Poskytovatel výuky Markéta Konečná, Štěpánov 1110, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 75953102 (dále jen („Poskytovatel" ) poskytuje služby v oblasti jazykového vzdělávání, přičemž tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi Poskytovatelem a studentem jazykových kurzů a jsou pro smluvní strany závazné. Cílem Poskytovatele je poskytnout studentům co nejkvalitnější služby v oblasti vzdělávání.

2. Přihlášení do kurzu

Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a studentem vzniká na základě podepsané přihlášky nebo potvrzením přihlášky učiněné prostřednictvím internetu.

Student může od přihlášení do kurzu odstoupit písemnou formou nebo formou emailu do doby, než bude jeho přihláška potvrzena Poskytovatelem.

3. Platba kurzovného

Kurzovné je u kurzů pro veřejnost a při individuální a skupinové výuce hrazeno předem. Výuka je vždy zahájena až po zaplacení kurzovného na účet 1257495103/0800 nebo po zaplacení kurzu hotově přímo Poskytovateli.

 

Pokyny k platbě student obdrží na základě objednávky po odeslání registrační přihlášky.

 

Kurzovné je splatné po obdržení výzvy k zaplacení kurzovného nejpozději dva dny před zahájení kurzu.

 

V případě splátek je student povinen zaplatit první splátku ve výši 50% kurzovného nejpozději dva dny před zahájením kurzu nebo individuální a skupinové výuky. Zbylá částka kurzovného musí být doplacena nejpozději do 4 týdnů od zahájení výuky. Možnost uhradit kurzovné formou splátek vzniká na základě písemného souhlasu. Platba kurzovného formou splátek se nevztahuje na intenzivní kurzy.

 

Dostane-li se student při plnění závazků z objednávky jazykového kurzu nebo individuální a skupinové výuky do prodlení, může po něm Poskytovatel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

 

Kurzovné za výuku ve firemních kurzech je fakturováno měsíčně, zpětně. Je možné také předplatit specifický počet hodin. Výkaz odučených hodin klient stvrzuje svým podpisem.

4. Slevy

Student, který se rozhodne navštěvovat více kurzů, platí celou částku za jeden kurz a na každý další dostává slevu 5% z původní ceny kurzu. U individuální a skupinové výuky má student nárok na zvýhodněnou sazbu dle aktuálního ceníku v tzv." prémiové sazbě."

Slevy se nesčítají.

5. Storno podmínky

Přihláška se stává závaznou po potvrzení zařazení do kurzu.

Stornování zařazení do kurzu je možné pouze písemnou formou nebo formou emailu.

Stornování zařazení do kurzu do zahájení výuky – storno poplatek: 50% z kurzovného.

Poskytovatel si vyhrazuje právo z důvodu nenaplnění kapacity kurzu od smlouvy odstoupit a zrušit kurz s počtem studentů nižším než 6 a nabídnout studentovi možnost pokračovat s jinou skupinou na stejné jazykové úrovni. Pokud se kurz pro veřejnost neuskuteční, celá částka kurzovného bude vrácena zpět převodem na účet studenta nejpozději do 14- ti dnů od plánovaného data zahájení kurzu.

 

Za neúčast studenta ve výuce se neposkytuje finanční ani jiná kompenzace.

 

Při individuální, skupinové a firemní výuce je třeba smluvenou hodinu zrušit nejpozději 24 hodin před začátkem výuky, při pozdějším odhlášení je výuka považována za odučenou a bude účtována.  Za předem odvolané hodiny lze domluvit náhradní termíny.

 

V případě nepřítomnosti nebo odhlášení ze skupinového kurzu nemá student nárok na vrácení kurzovného. Student bere na vědomí, že v nepřítomnosti vyučujícího, poskytovatel jazykové výuky zajistí náhradního lektora.

6. Další ujednání

Výuka probíhá v učebnách STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY STAVEBNÍ, Komenského 2, Valašské Meziříčí 757 01, nebo ve školícím středisku AUTOŠKOLY KVAPIL, Sokolská ulice 488, Valašské Meziříčí 757 01, ve firmách nebo na jiném místě dle dohody.

 

Délka jedné vyučovací hodiny je 45 minut. Výuka však může trvat i 60 nebo 90 minut, záleží na příslušném typu kurzu. U soukromé výuky se délka výuky domlouvá individuálně.

 

V době školních prázdnin (mimo státní svátky) výuka neodpadá.

 

Každé svévolné poškození majetku nebo pronajatých prostor je student povinen uhradit na vlastní náklady a Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené se studentem a zrušit bez náhrady účast studenta v kurzu.

 

Student prohlašuje, že není studentem J. C. Kiaora a Poskytovatel jazykové výuky Markéta Konečná nebyla mou lektorkou při účasti výuky anglického jazyka v J. C. Kiaora a objednávám jazykový kurz výše specifikovaný. Svým podpisem se zavazuji, že budu respektovat platební a stornovací podmínky, jakož i podmínky účasti v jazykovém kurzu.